Opvoedingsproject

Ga je toekomst met vertrouwen tegemoet

We maken er een erezaak van om leerlingen te laten ontwikkelen tot kritische, creatieve persoonlijkheden die kiezen op basis van hun talenten en interesses.

CHRISTELIJK

Als katholieke school geven wij onze leerlingen vanuit een christelijke inspiratie voluit kansen om zich te ontplooien tot unieke mensen die respect hebben voor de wereld.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld hebben wij aandacht voor het bijzondere van iedere mens, de verantwoordelijkheid van iedere mens voor zijn handelen, de verbondenheid en de solidariteit met anderen en het onvoorwaardelijke vertrouwen in het leven.

Wij zouden graag zien dat onze leerlingen kunnen genieten en dankbaar kunnen zijn voor wat hen gegeven is, dat zij leren omgaan met intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken, dat zij openheid, zorg en respect tonen voor mens en natuur, dat zij nog verwonderd kunnen zijn door het gewone als ongewoon te ervaren, dat zij vergeving kunnen geven en mogen ontvangen. Wij hopen dat zij een zorgzame nabijheid en een heilzame troost aan elkaar kunnen bieden in moeilijke situaties.

Wij engageren ons om deze waarden doorheen het schoolleven voor te leven.

GASTVRIJ

Onze school is een thuis waar leerlingen en personeelsleden aandacht ervaren voor hun welbevinden en voor verbondenheid.

Wie je ook bent, wat ook je culturele of maatschappelijke achtergrond is, wat je studiekeuze ook is… Je bent bij ons van harte welkom.

Ons zorgbeleid toont de bekommernis voor elke leerling. Door de duidelijke grenzen te stellen en jongeren veel kansen te geven, geven we hen maximale ontplooiingskansen.

UITDAGEND

“Leerlingen laten schitteren” houdt ook in dat je leerlingen ‘uitdaagt’ en prikkelt om te leren. De uitdaging bestaat erin dat je als school een inspirerende leer- en leefomgeving creëert.

Dit gebeurt onder meer door hen kwaliteitsvolle lessen aan te bieden die gepast gebruik maken van vernieuwingen op technologisch en didactisch vlak. Wij staan open voor onderwijsvernieuwingen die vooral de nadruk leggen op het verwerven van competenties, probleemoplossende vaardigheden en teamwork.

Wij zien leerlingen als actieve leerders die hun leerproces zelf in handen nemen, die in interactie gaan met andere leerlingen en die daarbij geruggensteund en uitgedaagd worden door de leerkracht. Door een stimulerende leeromgeving ontwikkelen leerlingen strategieën om probleemoplossend aan de slag te gaan.

We engageren ons om dit doel dag in dag uit voor ogen te houden:

  • door leerlingen te bevestigen in het positieve;
  • door hen te laten inzien dat ze kunnen leren uit fouten;
  • door leerlingen gedifferentieerd te begeleiden;
  • door uit te gaan van de talenten van elke leerling en van de verschillen in aanleg en achtergrond;
  • door telkens weer te kiezen voor een degelijke en kwalitatieve vorming …

WAARDEGERICHT

Onze school geeft leerlingen de kans om waarden en normen te leren kennen, ze te bespreken en te evalueren om zo de consequenties voor het eigen handelen te ervaren.

We stimuleren waarden als respect, verantwoordelijkheidszin, creativiteit, solidariteit, kritische reflectie, gelijkwaardigheid, openstaan voor verscheidenheid, en engagement. Ook milieubewustzijn en deelname aan cultuur vinden we belangrijk.

Zo hopen we dat onze leerlingen creatieve, mondige, kritische en geëngageerde burgers worden. Daarbij vertrekken we vanuit de belevingswereld van jongeren en verruimen we die. Als we op die manier én in samenwerking met de ouders de ontmoeting van waarden aangaan, kan dat enkel verrijkend zijn!

OEFENTERREIN VOOR KEUZEVAARDIGHEID

Opdat je als jonge mens gelukkig door het leven kan gaan, heb je een dosis kennis en kunde nodig, een groeiend zelfbewustzijn en een reële kijk op eigen mogelijkheden en beperktheden. Dit inzicht verwerf je niet alleen thuis, maar ook op school, in de jeugdbeweging, via de media …

Een van de kerntaken van ons onderwijs is leerlingen keuzevaardig maken. Een doordachte studiekeuze geeft jongeren meer kans op succes tijdens hun schoolloopbaan, in hun persoonlijk en professioneel leven en in de maatschappij.

In onze school maken we er een erezaak van om leerlingen te laten ontwikkelen tot kritische, creatieve persoonlijkheden die kiezen op basis van hun talenten en interesses. Die talenten opsporen en meehelpen aan de vormgeving ervan zien wij als één van onze belangrijke taken.

Wij geloven dan ook in de groeikracht van jongeren. Elke dag opnieuw worden zij op vele terreinen geconfronteerd met het maken van keuzes. Onze opdracht bestaat erin om hen volop te begeleiden in het maken van goed doordachte keuzes. We stimuleren hen om ervaringen op te doen en zo te komen tot een positief en realistisch zelfbeeld. Als leerlingen zich dan bewust worden van de consequenties van hun keuze zijn zij gewapend om in hun persoonlijke leven en in hun beroepsleven die keuzevaardigheid toe te passen.

Zo gaan de wereldburgers van morgen hun toekomst met vertrouwen tegemoet.